Nacionalinis koordinavimo centras

Nacionalinis koordinavimo centras (NKC), kurio užduotis Lietuvoje vykdo Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC), įsteigtas nuo 2022 m. pradžios.

NKC LT logo

Lietuvos NKC yra vienas iš 27 ES nacionalinių koordinavimo centrų, kuris kartu su kitomis organizacijomis Lietuvoje prisideda prie kibernetinio saugumo ekosistemos stiprinimo. Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas kartu su nauja ES agentūra – Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centru (ECCC) – siekia sutelkti ir efektyviau koordinuoti investicijas į mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą.

Lietuvos NKC veikia vadovaudamasis 2021 m. gegužę priimtu Reglamentu (ES) 2021/887, kuriuo siekiama sustiprinti ES lyderystę kibernetinio saugumo srityje. 


Informaciniai pranešimai ir pristatymai

2024 m. sausio 26 d. Informacinės dienos pristatymo skaidrės

2024 m. gegužės 16 d. NKSC skelbia mergaičių komandų atranką į vasaros kibernetinio saugumo stovyklą „CyberWizards 2024“


Lietuvos NKC misija

Stiprinti nacionalinius kibernetinio saugumo pajėgumus ir didinti Lietuvos informacinės infrastruktūros atsparumą, teikiant profesionalią paramą Lietuvos kibernetinio saugumo bendruomenės nariams ir skatinant kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir inovacijų vystymąsi.


Lietuvos NKC vizija

Tapti dinamiška ir kompetentinga organizacija, koordinuojančia brandžią Lietuvos kibernetinio saugumo bendruomenę, kuri savo gebėjimais ir inovacijomis  prisidėtų prie  Lietuvos atsparumo kibernetinėms grėsmėms didinimo.


Lietuvos NKC užduotys

Veikia kaip kibernetinio saugumo bendruomenei skirtas informacinis centras

  • veikia kaip Bendruomenei skirtas informacinis centras nacionaliniu lygmeniu, kad remtų Kompetencijos centrą šiam įgyvendinant savo misiją ir tikslus, visų pirma koordinuojant Bendruomenės veiklą tuo tikslu derinant Bendruomenės veiksmus jų valstybėse narėse;
  • propaguoja ir skleidžia atitinkamus Tinklo, Bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu;
  • vertina subjektų, įsteigtų toje pačioje valstybėje narėje kaip nacionalinis koordinavimo centras prašymus prisijungti prie Bendruomenės.

Prisideda prie ECCC strateginių užduočių įgyvendinimo

  • siekia kurti sinergiją su atitinkama nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens veikla, pavyzdžiui, įtraukiant nacionalines politikos priemones, susijusias su moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis kibernetinio saugumo srityje, visų pirma tas politikos priemones, kurios nurodytos nacionalinėse kibernetinio saugumo strategijose;
  • teikia ekspertinių žinių ir aktyviai prisideda vykdant Reglamento (ES) 2021/887 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas strategines užduotis, atsižvelgdamas į atitinkamus įvairiuose sektoriuose kylančius nacionalinius ir regioninius kibernetinio saugumo iššūkius;
  • remia ir skatina atitinkamų subjektų dalyvavimą veikloje, susijusioje su Kompetencijos centro, Tinklo ir Bendruomenės veikla, ir atitinkamai stebi dalyvavimo kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų, plėtros ir diegimo veikloje lygį bei skiriamos viešosios finansinės paramos dydį;
  • nedarant poveikio valstybių narių nacionalinei kompetencijai švietimo srityje ir atsižvelgdamas į atitinkamas ENISA užduotis, bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis galimo indėlio kibernetinio saugumo švietimo programų propagavimo ir sklaidos srityje.

Koordinuoja finansavimą pagal atitinkamas Sąjungos programas

  • skatina, ragina ir sudaro palankias sąlygas pilietinės visuomenės, pramonės, visų pirma startuolių ir MVĮ, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės ir kitų suinteresuotų subjektų nacionaliniu lygmeniu dalyvavimui tarpvalstybiniuose projektuose ir kibernetinio saugumo srities veiksmuose, kurie finansuojami pagal atitinkamas Sąjungos programas;
  • teikia techninę pagalbą suinteresuotiesiems subjektams – remia juos teikiant paraiškas projektams, kuriuos valdo Kompetencijos centras, susijusiems su jo misija ir tikslais, visapusiškai laikantis patikimo finansų valdymo taisyklių, visų pirma interesų konflikto srityje;
  • įgyvendina konkrečius veiksmus, kuriems Kompetencijos centras skyrė dotacijas, be kita ko, teikdamas finansinę paramą trečiosioms šalims pagal Finansinio reglamento 204 straipsnį, laikantis atitinkamuose susitarimuose dėl dotacijų nurodytų sąlygų.

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (ECCC)eccc

ECCC yra pagrindinė ES institucija, valdanti finansinę paramą kibernetinio saugumo sričiai iš ES finansavimo programų „Europos horizontas“ (HEP) ir „Skaitmeninės Europos Programa (DIGITAL).

ECCC, kurio būstinė yra Bukarešte, Rumunijoje, šiuo metu yra įveiklinamas, o jo funkcijas laikinai atlieka ES Komisija. ECCC struktūrinis padalinys – Valdančioji taryba, nustato strategines ECCC veiklos kryptis, o jos veikloje Lietuvą atstovauja Krašto apsaugos ministerijos atstovas.

NKC bendruomenė

ECCC, bendradarbiaudamas su Nacionalinių koordinavimo centrų tinklu, su ES šalimis ir kibernetinio saugumo bendruomene, nustato ir įgyvendina bendrus strateginius investicinius sprendimus, kurie pagerintų ES kibernetinio saugumo pajėgumus.

ECCC, veikdamas kartu su nacionalinio koordinavimo centrais, ypatingą dėmesį skirs mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir startuolių kibernetinio saugumo stiprinimui ir veiklos plėtojimui.

rankos bendruomenė


ES Kibernetinio saugumo bendruomenė

ECCC siekia suburti didelę, atvirą, tarpdisciplininę ir įvairią kibernetinio saugumo bendruomenę. Tokiu būdu bendruomenės nariams bus paprasčiau ir efektyviau bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis kibernetinio saugumo ekspertinėmis žiniomis ir turimais pajėgumais. Bendruomenės nariais kviečiami tapti atstovai iš pramonės, mokslo, viešojo sektoriaus bei kitų pilietinės visuomenės asociacijų atstovų, veikiančių kibernetinio saugumo srityje.


Lietuvos kibernetinio saugumo bendruomenė

Dabartiniame etape Lietuvos kibernetinio saugumo bendruomenės potencialūs nariai:


Lietuvos NKC bendradarbiauja su programos „Horizon Europe“ Nacionaliniu kontaktiniu asmeniu (NCP - national contact point)

NCP - nacionalinis kontaktinis asmuo (angl. National Contact Point, NCP) - konkrečių prioritetinių „Europos horizonto“ sričių ekspertai dirbantys kiekvienoje ES valstybėje narėje. NCP teikia gaires, praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo programoje „Europos horizontas“ aspektais.

Visą naujausią informaciją apie „Europos horizonto“ (angl. „Horizon Europe“) programos temines sritis teikia nacionaliniai kontaktiniai asmenys (angl. NCP). „Europos horizonto“ 3 veiksmų grupės „Civilinė visuomenės sauga” (kuri apima ir kibernetinio saugumo temas) NCP Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos Programų koordinatorė Ieva Budrienė.

Kontaktai: Tel. +370 684 03 247, el.p. [email protected] .

Daugiau informacijos apie NCP tinklą galima rasti čia: https://www.lmt.lt/lt/programa-horizontas-2020/europos-komisijos-nacionaliniu-atstovu-tinklas-ncp/3020.

„Europos horizonto“ 3 veiksmų grupės „Civilinė visuomenės sauga” interneto svetainę galima rasti čia: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en


Europos Skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) veikia vieno langelio principu ir padeda įmonėms dinamiškai reaguoti į skaitmeninius iššūkius bei tapti konkurencingesnėmis. Suteikdami prieigą prie techninių žinių, EDIH padeda įmonėms tobulinti verslo bei gamybos procesus, produktus ar paslaugas naudojant skaitmenines technologijas.

NKC sieks bendradarbiauti su trimis EDIH Lietuvoje, prisidedančiais prie kibernetinio saugumo ir skaitmeninio raštingumo kompetencijų gerinimo:

EDIH4IAE.LT

Veiklos sritis: efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant (i) vakarų ir vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir (ii) pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

DI4LithuanianID

Veiklos sritis: gamybos, viešojo sektoriaus, sveikatos priežiūros ir biotechnologijų, IRT ir finansinių technologijų. Pagrindinės kompetencijos: dirbtinis intelektas (DI) ir kibernetinis saugumas (CS) didelių duomenų, automatizuotų BMS ir WMS, išmaniųjų jutiklių, robotų, daiktų interneto/IoIT, automatizavimo, VR/AR, automatinio ataskaitų teikimo srityse.

Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras

Veiklos sritis: orientuojasi į tris pagrindines technologinių sprendimų sritis: informacinės ir komunikacijos technologijos; automatika ir robotika, skaitmeninės technologijos gamybos procesai (pvz., elektroninės sistemos ir komponentai.


Susijusi informacija