Akreditacija

NKSC akreditacijos veiklos tikslas yra užtikrinti teisės aktais nustatytų Saugumo priežiūros tarnybos (toliau – SPT), Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos (toliau – NKAT) funkcijų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.

NKSC atlieka:

  • NKAT funkcijas – nustato reikalavimus, kaip įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau – ĮIRIS) saugoti, apdoroti ar jais perduoti Lietuvos Respublikos įslaptintą informaciją, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotą įslaptintą informaciją, kontroliuoja, kaip teisės aktų nustatytų reikalavimų laikosi paslapčių subjektai, rangovai ir/ar subrangovai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo;
  • SPT funkcijas – nustato ĮIRIS, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, Lietuvos Respublikai perduota užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, apsaugos reikalavimus, vertina tokių sistemų ir tinklų saugumo atitiktį, išduoda leidimus apdoroti įslaptintą informaciją ir vykdo kitus teisės aktuose Saugumo priežiūros tarnybai nustatytus uždavinius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545);
  • Įgyvendina nacionalinę kibernetinio saugumo politiką vykdant valstybės informacinių išteklių ( toliau – VII) ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros atitikties organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną. t.y. derina su valstybės informacinių sistemų, registro duomenų ir registro informacijos sauga susijusių teisės aktų, saugos dokumentų projektus;
  • Derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektų nuostatas, susijusias su duomenų ir informacijos sauga;
  • Konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių išteklių saugos klausimais.


Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų akreditavimo struktūra

Leistinų naudoti Lietuvos Respublikoje kriptografinių priemonių sąrašas

Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimo paslaugos aprašas

Leidimo naudotis įslaptintos informacijos ryšių ir informacine sistema išdavimo paslaugos aprašas
Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) paslaugos


Prisijungti prie ARSIS >>>

Prašymų užregistruoti ARSIS naudotoją ir suteikti jam prieigą prie ARSIS pateikimas. 

Prašymo ir pasižadėjimo originalus, pasirašytus įprastu arba elektroniniu parašu valstybės informacinių išteklių (valstybės ar žinybinio registro, valstybės ar kitos informacinės sistemos) valdytojas turi raštu pateikti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos. Rašte prašome nurodyti, kurių valstybės informacinių išteklių duomenis tvarkyti ir teikti yra suteikiamas įgaliojimas ARSIS naudotojui.


Prašymo įregistruoti ARSIS naudotoju šablonas
Pasižadėjimo laikytis ARSIS asmens duomenų apsaugos reikalavimų šablonas

Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie ARSIS teisės suteikimas. 

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, išnagrinėjęs prašymą dėl prieigos prie ARSIS teisės suteikimo ir priėmęs sprendimą jį patenkinti, registruoja asmenį ARSIS administravimo posistemėje, suteikia jam prieigos prie ARSIS teises ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pasižadėjimo gavimo. ARSIS naudotojas laikomas įregistruotu, kai jo duomenys įrašomi į ARSIS administravimo posistemę. Apie registravimą yra informuojama prašymą pateikusi įstaiga


ARSIS naudojimo vaizdinė medžiagaPagalba ARSIS naudotojams

Dėl ARSIS naudotojų registracijos, ARSIS funkcionalumo ir naudojimo klausimų prašome kreiptis:

Atsakingas darbuotojas Telefono nr. El. paštas
Lukas Ivanauskas 8 706 80 902 [email protected]

*Kreipiantis dėl pastebėtų ARSIS funkcionalumo klaidų el. paštu, prašome nurodyti ARSIS naudotojo kontaktinius duomenis (reikalingus susisiekti dėl detalesnių paaiškinimų), veiksmus, kurie buvo atlikti, ir prisegti klaidos ekraninį vaizdą.


Dokumentai