Akreditacija

NKSC akreditacijos veiklos tikslas yra užtikrinti teisės aktais nustatytų Saugumo priežiūros tarnybos (toliau – SPT), Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos (toliau – NKAT) funkcijų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.

NKSC atlieka:

  • NKAT funkcijas – nustato reikalavimus, kaip įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau – ĮIRIS) saugoti, apdoroti ar jais perduoti Lietuvos Respublikos įslaptintą informaciją, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotą įslaptintą informaciją, kontroliuoja, kaip teisės aktų nustatytų reikalavimų laikosi paslapčių subjektai, rangovai ir/ar subrangovai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo;
  • SPT funkcijas – nustato ĮIRIS, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, Lietuvos Respublikai perduota užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, apsaugos reikalavimus, vertina tokių sistemų ir tinklų saugumo atitiktį, išduoda leidimus apdoroti įslaptintą informaciją ir vykdo kitus teisės aktuose Saugumo priežiūros tarnybai nustatytus uždavinius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1545);
  • Įgyvendina nacionalinę kibernetinio saugumo politiką vykdant valstybės informacinių išteklių ( toliau – VII) ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros atitikties organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną. t.y. derina su valstybės informacinių sistemų, registro duomenų ir registro informacijos sauga susijusių teisės aktų, saugos dokumentų projektus;
  • Derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektų nuostatas, susijusias su duomenų ir informacijos sauga;
  • Konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių išteklių saugos klausimais.


Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų akreditavimo struktūra

Leistinų naudoti Lietuvos Respublikoje kriptografinių priemonių sąrašas

Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas

Leidimo naudotis įslaptintos informacijos ir ryšių informacine sistema išdavimas