Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems”.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.5-ESFA-V-924 priemonę „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“.

Projekto tikslas – stiprinti informacinės visuomenės saugumą, suteikiant valstybės tarnybos ir savivaldos darbuotojams žinių kibernetinio saugumo srityje, kad jie gebėtų įvertinti kibernetinio saugumo rizikas ir taikyti efektyvias kibernetinio saugumo priemones.

Projekto uždavinys – apmokyti projekto dalyvius stiprinant jų specialiuosius ir bendruosius kibernetinio saugumo gebėjimus. Vertinimo rodiklis – 2000 dalyvių, dalyvavusių mokymuose pagal 5 programas:

Tikslinė grupė – valstybės tarnybos ir savivaldos darbuotojai (ne įstaigų vadovai). Remiantis VRM 2016 m. viešojo sektoriaus ataskaita ir pažymint kibernetinės saugos poreikio mastą, Lietuvoje veikia apie 4400 viešojo sektoriaus organizacijų, kuriose dirba apie 380 000 darbuotojų. Šis sektorius – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys su elektroninio turinio informacija, yra tikslinė projekto grupė.

Projekto rezultatai – projekto metu planuojama apmokyti 2000 valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų. Mokymai nėra skirti institucijų ir įstaigų vadovams. Mokymams yra parengtos 5 skirtingos programos, sudarytos iš kryptingai orientuotų kibernetinio saugumo paskaitų, apimančių etaloninių sistemų gaires, juridinę bazę, gerąsias praktikas ir naujausias saugos technologijas, realiose sąlygose veikiančių sistemų pagrindu praktikumų. Dvi iš minėtų programų orientuotos į detalesnes informacinių technologijų žinias turinčių valstybės tarnautojų ir darbuotojų – IT specialistų kategoriją. Mokymų dalyviai turi galimybę pasirinkti tik vieną mokymų programą.

Projektas įgyvendinamas nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2023 m. liepos 1 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos.

Pranešimai apie projekto vykdymą eigą:


Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos kaip partneris dalyvavo įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“.

Projektas buvo vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonę „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“.

Projekto tikslas – užtikrinti saugios, patikimos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių plėtrą bei jų kibernetinį saugumą.

Projekto uždavinys – atsižvelgiant į esamą kibernetinės saugos ir Saugiojo tinklo situaciją bei keliamus reikalavimus ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros saugai, suprojektuoti ir sukurti atitinkamus reikalavimus užtikrinantį Saugųjį tinklą bei didelio efektyvumo Kibernetinių atakų prevencijos sistemą.

Projekto rezultatai – įgyvendinus projektą buvo įsigyta ir įdiegta įranga, skirta Saugiojo tinklo (skirto naudoti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, valstybės įmonėms ir viešosioms įstaigoms, įtrauktoms į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą) modernizavimui ir didelio efektyvumo Kibernetinių atakų prevencijos sistemos (DEKAPS) sukūrimui.

Projektas įgyvendintas nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas – Krašto apsaugos ministerija.

Projekto partneriai – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos ir biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras.


Įrankiai ir gebėjimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) įvykdė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Įrankiai ir gebėjimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti“.

Projekto tikslas – stiprinti NKSC pajėgumus efektyviai koordinuoti ir valdyti kibernetinius incidentus, grėsmes, užtikrinti glaudesnį tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą, informacijos apie grėsmes apsikeitimą.

Projekto uždavinys – sukurti naujus ir atnaujinti turimus NKSC kibernetinių incidentų aptikimo ir valdymo įrankius, bendravimo ir informacijos apsikeitimo su užsienio partneriais platformas, organizuoti kibernetinio saugumo mokymus darbuotojams.

Projekto rezultatai – buvo atnaujinta NKSC naudojama incidentų valdymo infrastruktūra, įgyti nauji įrankiai grėsmėms aptikti, analizuoti ir dalintis informacija su partneriais. NKSC darbuotojams suteiktos naujos žinios ir pagerinti turėti įgūdžiai, dalyvaujant aukšto lygio tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Projekto veiklos padidino Lietuvos pasirengimo kibernetiniams incidentams lygį, inicijavo naujų saugumo priemonių atsiradimą, leido teikti platesnes ir veiksmingesnes kibernetinio saugumo paslaugas nacionaliniu lygmeniu bei suteikė galimybę dalyvauti bendrose europinėse bendradarbiavimo programose ir informacijos mainų platformose.

Projektas įgyvendintas nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2019 spalio 31 d.

Projektas finansuotas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, angl. Conneting Europe Facility, CEF) telekomunikacijų sektoriaus fondo lėšomis.

Projekto vykdytojas - Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, 2019 m. perėmęs projekto vykdymą iš LR Ryšių reguliavimo tarnybos.